Rákosmezeje MGTSZ Horgászegyesület ALAPSZABÁLYZATA

Gébele Zsolt elnök sk.

RÁKOSMEZEJE MGTSZ HORGÁSZEGYESÜLET A LA P S Z A B Á L Y Z A T A

1./ Az egyesület szervezet neve, az egyesület (továbbiakban egyesület) adatai:

a./ az Egyesület neve: Rákosmezeje MGTSZ Horgászegyesület

b./ az Egyesület székhelye: 2233 Ecser Arany János u. 10. (tel: 06 20 8006824)

c./ az Egyesület KSH száma: 19189280 9329 529 13

Adószáma: 19169280-1-13

Bankszámla száma: Pátria Tak. Szövetkezet 65100022-11020944

d./ az Egyesület alapításának éve: 1989

az Egyesület Bírósági száma: PK.60.173/1989

az Egyesület nyilvántartási száma:TK162

e./ az Egyesület helyi

f./ az Egyesület nyitott, ahhoz mind magyar, mind külföldi személy csatlakozhat, ha az Alapszabályzatban foglaltakat elfogadja, illetve tudomásul veszi.

g./ az Egyesület pecsétje: Köriratban az egyesület neve

középen: hal figura

alatta: Ecser

h./ Vízterülete: Ecser I. tó

j./ Az Egyesület önerőbőltagdíjak, befizetéséből gazdálkodik.

k./ Az Egyesület a Magyar Országos Horgász Szövetség tagjaként fejti ki tevékenységét.

I./Az Egyesület feladata:

-a tagok horgászérdekeinek képviselete

-kedvező horgászlehetőségek biztosítása

-a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése,

-a természet szeretetére és védelmére nevelés

-a szabadidő kultúrált eltöltésének szervezése

-a halgazdálkodási szempontok érvényesítésében való közreműködés

-a gyermekek bevezetése a halfogás rejtelmeibe.

II. Működési elvek:

Az Egyesület elnöke, titkára és a vezetőségi tagok az egyesület részére végzett tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik el.

Az Egyesület működéséről, vagyoni, pénzügyi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, mint a mérleg-fordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint beszámolót készít.

Az üzleti év azonos a naptári évvel. A mérleg fordulónapja – a megszűnést kivéve- december 31.

A beszámoló formáját az Egyesület által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel nagysága valamint a könyvvezetés módja határozza meg.

Az egyesület civil könyvvezetése – beszámolási kötelezettség magyar nyelven, forintban történik.

Az Egyesület a beszámolót az adott év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig az OBH részére letétbe helyezi és közzéteszi.

A letétbe helyezett beszámolót a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon lekérdezését a Civil Információ Portál számára lehetővé teszi.

Az Egyesület beszámolójába bárki betekinthet.

Az Egyesület beszámolójára a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján a kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

Az Egyesület bankszámláiról készpénzfelvételt, vagy utalást minden esetben csak az alábbi Elnökség két tagja együttes aláírásával lehet kezdeményezni:

Gébele Zsolt elnök 2233 Ecser Kárlvária i. 16.

Halas János titkár 2233 Ecser Rózsa u. 7.

Matuszka László gazdasági felelős 2233 Ecser Arany János u.10.

Az Egyesület adminisztrációs és számviteli munkáit Matuszka Lászlóné (2233 Ecser Arany János.u.10.) végzi, aki egyben az egyesület tagja.

Az egyesület éves árbevétele a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában 10 millió forintot nem haladta meg.

III./ Az Egyesület tevékenységi köre:

Az Egyesület céljai elérése érdekében a tevékenységi körébe tartozóan

-tevékenyen közreműködni a környezetvédelmi feladatok ellátásában,

-horgászversenyek szervezése

-haltelepítés

-napijegyes és vendéghorgászok fogadása,

-a horgásztó környékének szépítése

feladatokat végzi el.

IV. Az Egyesület szervei és működésük

 • közgyűlés

 • vezetőség

 • ellenőrző bizottság

 • felügyelő bizottság

Az egyesület vezetőszerveit a közgyűlés 5 évi időtartamra választja. A szervezet tagjai csak feddhetetlen állampolgárok lehetnek.

Közgyűlés:

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.

 • a közgyűlés elfogadja és módosíthatja az egyesület alapszabályát,

 • kimondja az egyesület feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését,

 • megválasztja az egyesület vezetőségét, ellenőrző és felügyelő bizottságát,

 • megállapítja az egyesület költségvetését, tagsági és egyéb díjakat, elfogadja éves beszámolóját,

 • megtárgyalja a vezetőség beszámolóját, és meghatározza munkájának további irányát,

 • beszámoltatja az ellenőrző és fegyelmi bizottságot végzett munkájáról.

A közgyűlés működése:

1./ A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze, és azon elnököl.

2./ A meghívót 8 (nyolc) nappal előbb kell kezdeményezni. Az előzetes elektronikus tájékozta-

tással együtt, vagy az írásbeli meghívóval a tervezett napirendi pontokat meg kell adni.

3./ A közgyűlés határozatait az elnök hirdeti ki.

4./ A közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele jelen van. A határozatképesség hiánya miatt

másodszorra, ugyanarra a napra, egy órai időköz után összehívott közgyűlés az eredeti

napirendi pontokban így a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

5./ A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

6./ Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához

7./ A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

8./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza

 1. az egyesület nevét és székhelyét;

 2. a közgyűlés helyét és idejét

 3. a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;

d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

9./Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

10./ Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges

A vezetőség:

1./ A vezetőség az egyesület végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés és saját határozatainak végrehajtásáról.

2./ A vezetőség legalább kéthavonként ülést tart.

3./ A vezetőség tagjai:

– elnök

– titkár

– gazdasági felelős

– ifjúsági felelős

– felügyelő bizottság elnöke

– fegyelmi bizottság elnöke

– tógazda

4./ A vezetőség összeállítja és elkészíti a közgyűlés tárgysorozatát és meghatározza időpontját.

5./ Az évi egyesületi tagdíjakra a közgyűlés felé javaslatot tesz.

6./ A vezetőség üléseire az ellenőrző és fegyelmi bizottság elnökét is meg kell hívni tanácsko-

zási joggal.

Vezetőség névsora:

– Gébele Zsolt elnök 2233 Ecser Kálvária u. 16.

– Halas János titkár 2233 Ecser Rózsa u. 7.

– Matuszka László gazdasági felelős 2233 Ecser Arany J. u.10. és tógazda

– Nagy Sándor felügyelő biz.elnök 2233 Ecser Ecsellő u.7.

– Hegedüs István fegyelmi biz.elnök 2234 Maglód Nap u.5/c

– Metz Gábor ifjúsági felelős 2233 Ecser Tölgyfa u. 3.

Az egyesület elnöke:

1./ Képviseli az egyesületet, összehívja a közgyűlést és a vezetőséget, valamint azokon elnököl.

2./ Ellenőrzi a határozatok végrehajtását.

3./ A költségvetés kereteik között utalványozási joggal rendelkezik.

4./ Az elnök minden intézkedésért a közgyűlésnek felelős.

5./ Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezés a Titkárral vagy a Gazdasági felelős együttes aláírással.

Az egyesület titkára:

1./ Segíti az elnököt feladata ellátásában, akadályoztatása esetén helyettesíti.

2./ Előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket, ezeknek a jegyzőkönyveit vezeti.

3./ A meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze a tagságot taggyűlésre.

A meghívónak tartalmaznia kell:

a) a jogi személy nevét és székhelyét;

-b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;

-c) az ülés napirendjét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

4./ Az előírt jelentéseket elkészíti és az illetékes szervekhez, továbbítja.

5./ Együttes aláírási joggal bír az Elnökkel és a Gazdasági felelőssel az Egyesület bank-

számlája feletti rendelkezést illetőleg.

Az egyesület gazdasági felelőse:

1./ Intézi a gazdasági ügyeket, tájékoztatja a vezetőséget és elnököt a vagyoni helyzetről, pénz és vagyonkezelésről számadást vezet.

2./ A költségvetést és zárszámadást a közgyűlés elé terjeszti.

3./ Együttes aláírási joggal bír az Elnökkel és a Titkárral az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezést illetően.

Az egyesület ifjúsági felelőse:

Feladata az ifjúsági tagok horgász szakismereteinek bővítése és sportszerű magatartásra való nevelés.

Felügyelő bizottság.

1./ Az ellenőrző bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A bizottság tagjai nem lehetnek más egyesületi szerv tagjai.

(1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelő-bizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

(2) A felügyelő-bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő-bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője.

(3) A felügyelő-bizottság tagjai a felügyelő-bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelő-bizottság tagjai az egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során ne(1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

(4) Az első felügyelő-bizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelő-bizottsági tagokat. A felügyelő-bizottsági tagsági jogviszony az elfogadásával jön létre.

(5) A felügyelő-bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő-bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi

(6) A felügyelő-bizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

(7) A felügyelő-bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.

Fegyelmi bizottság

1./ Fegyelmi eljárást a vezetőség és az elnök jogosult elrendelni.

2./ A fegyelmi bizottság 4 tagját és elnökét a közgyűlés választja, tagjai más bizottságba nem választhatók.

3./ A fegyelmi eljárás célja az egyesületi élet tisztaságának és az országos horgászrend megtartásának biztosítása.

4./ A fegyelmi eljárást 30 napon belül le kell tárgyalni, és írásbeliség kötelező.

5./ A fegyelmi határozat ellen a vezetőséghez lehet fellebbezni.

6./ Tisztségviselők elleni fegyelmi eljárás lefolytatása a vezetőség hatáskörébe tartozik.

Az egyesület horgászmestere:

Feladata: halasítás

– figyelembe kell vennie az adott víz természetes halfaj összetételét és a halfajok arányát

vízminőség – időszakosan ellenőrzés, télen nádvágás, lékvágás

környezetvédelem- horgásztó környékének rendben tartása

halőrzés megszervezése

A választás során megválasztott vezető tisztségviselő megbízatása öt évre szól

Az egyesület tagjai:

1./ Az egyesület tagjai lehetnek nagy és kiskorú magyar és külföldi állampolgárok valamint együttműködési megállapodás alapján jogi személyek is.

2./ Az egyesült teljes körű tagja lehet, aki az egyesület útján váltott állami horgászjegy birtokában területi engedélyt vált az Ecseri horgásztóra, és jogosult az abban feltüntetett vízterületen horgászni.

A halasítási díjat, szüneteltetés esetén a tagdíj hosszabbítási díjat befizette, környezetvédelmi munkákon részt vesz, és a házirendet betartja.

A felvétel tárgyában az egyesület vezetősége dönt.

A tagok jogai és kötelezettségei:

1./ A felnőtt tagokat egyenlő jogok és kötelezettségek illetik meg.

2./ A tagok jogosultakat egyesületútján a Szövetségtől állami horgászjegyet igényelni.

3./ Az állami horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett vízterületen horgászni.

4./ A Szövetség és annak Intéző Bizottsága által rendezett rendezvényeken részt venni.

5./ Az egyesület teljes jogú tagjai jogosultak a közgyűlésen személyesen részt venni, indítványtételi, szavazati joggal és az egyesület bármely tisztségére megválaszthatók.

6./ A tagok kötelessége az alapszabályt, a közgyűlési és vezetőségi határozatokat megtárgyalni és közgyűlésen részt venni.

7./ Az Országos Horgászrendet és az egyes vízterületekre érvényes rendelkezéseket betartani.

8./ A fogási naplót vezetni és határidőre a vezetőségnek leadni.

A tagság megszűnése:

A tagság megszűnik: – elhalálozás

– kilépés

– kizárás alapján

Az egyesület jogi helyzete:

1./ Az egyesület jogi személy.

2./ Az egyesület bevétele a tagdíjakból befolyó összeg.

3./ Az egyesület gazdálkodásáért a vezetőség egyetemlegesen felelős.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat. Pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, valamint azoktól támogatást nem fogad el.

Országgyűlési képviselőjelöltet, megyei, fővárosi önkormányzati jelöltet nem állit és nem támogat.

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban leírtak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvénynek az egyesületről szóló rendelkezései irányadók

Ecser 2017. február 14.

……………………….

  Gébele Zsolt sk.

elnök